vedtekter for bøle misjonskirkes barnehage
(Vedtatt på årsmøte i Bøle Misjonsmenighet 14.02.2010)

§ 1 Navn og eierforhold
Barnehagens navn er Bøle Misjonskirkes Barnehage. Barnehagen eies og drives av Bøle Misjonsmenighet.

§ 2 Formål
Menighetens formål er å eie og drive barnehage etter en utvidet kristen formålsparagraf.
Virksomheten har et ideelt (ikke-økonomisk) formål.

Barnehagen skal søke å sikre barnas gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forbindelse med barnas hjem. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

§ 3 Rettslige disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.
Menigheten er et eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld.

§ 4 Menighetens årsmøte
Menighetens årsmøte er barnehagens øverste organ. Årsmøte skal avholdes innen utgangen av februar måned. Menighetens styre foretar innkalling og fastsetter saklisten, som bl.a. kan inneholde:

1) Barnehagens årsmelding
2) Godkenning av regnskap og fastsettelse av budsjett
3) Valg av menighetens representanter i samarbeidsutvalget
4) Valg av revisor og godkjenning av dennes honorar
5) Evt. forslag til vedtektsendringer
6) Evt. forslag til oppløsning
7) Arbeidsinstrukser for styrer
8) Retningslinjer for barnehagen
9) Andre saker som styret ifølge vedtekter eller etter eget initiativ skal legge fram på årsmøtet, eller som er sendt inn av medlemmene. Styrerts forslag må være inntatt i den utsendte underretning med sakliste. Forslag fra barnehagen må, for å kunne bli behandlet, være styret i hende senest 15. desember året før årsmøtets avvikling.

§ 5 Vedtektsendring
Vedtektsendinger kan bare fattes av menighetens årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan avvikles når barnehagens samarbeidsutvalg og menighetens styre finner det nødvendig. For ekstraordinært årsmøte gjelder de samme saksbehandlingsregler som for ordinært årsmøte. Bare den/de saker som foranlediger innkallingen kan behandles.

§ 6 Barnehagens styre og samarbeidsutvalg
Barnehagens styrende organ består av

a) eierstyre
b) samarbeidsutvalg

Eierstyre er identisk med menighetens styre og velges på menighetens årsmøte betående av medlemmer i Bøle Misjonskirke.

Samarbeidsutvalget skal bestå av seks medlemmer, to representanter fra menigheten, to fra de ansatte samt to forelderrepresentanter.

Representantene fra menigheten velges på menighetens årsmøte. Forelderrepresentantene velges på første foreldremøte på høsten. Som holdes før første møte i samarbeidsutvalget. Representantene for de ansatte og foreldrene velges for ett år av gangen, mens eiers representanter velges for to år av gangen.

Leder for samarbeidsutvalget skal være en av menighetens representanter.

Barnehagens styrer har møte-, tale- og forslagrett i menighetsstyre, men har ikke stemmerett.
Fra styremøtene skrives referat.

§ 7 Samarbeidsutvalgets myndighet og plikter
Samarbeidsutvalget forestår den alminnelige forvaltning av barnehagen, herunder opptak av barn (som skal godkjennes av eierstyre), jf. § 11. samarbeidsutvalget skal sørge for en betryggende regnskapsførsel. Regnskapet skal forelegges menighetens årsmøte sammen med barnehagens årsmelding.

Samarbeidsutvalget skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldene lover, forskrifter og vedtekter, samt årsmøtes beslutninger. Styrer har ansvar for å sende årsmelding til kommunen innen fastsatt frist, jr. regler om statstilskudd for barnehager og fritidshjem.

Samarbeidsutvalget skal i tillegg fungere som bindeledd mellom foreldre/eier og ansatte.

§ 8 Ansettelse av personalet
Ansettelser i barnehagen skal foretas av Bøle Misjonskirkes menighetsstyre. Menighetsstyret skal også behandle og fastsette alle forhold rundt ansettelse, som lønn, ferie o.l.

§ 9 Arealutnytting og åpningstid
Barnehagens norm for arealutnytting er 4 kvm leke- og oppholdsareal pr. barn over tre år og 5,3 kvm leke- og oppholdsareal pr. barn under tre år.
Barnehagen er åpen fra kl 07.15 til 16.45 mandag til fredag. Barnehagen er åpen hele sommeren, men stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før Skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00

§10 Ferie
Barnet bør ha lik foreldrenes ferietid. Barnet skal ha minst 4 uker ferie hvert år.
Planleggingsdagene kan regnes som en ferieuke. Tre av ukene skal være sammenhengende og ta ut i perioden 15. juni til 15. august når barnehagens personale avvikler sine ferier. Barn som skal begynne på skolen skal ha tre uker ferie før 1. august.

Melding om barnets sommerferie leveres til styrer før 1. mai.

§ 11 Henting av barn etter stengetid
Foreldre som påfører personalet overtid ved å hente barn etter stengetid, skal etter 3. gang i løpet av et halvår varsles muntlig eller skriftlig om økonomiske kompensasjon. En skriftlig innkrevning skal imidlertid gjøres med godkjenning av samarbeidsutvalgets leder (som er menighetens representant). Menighetens styre skal alltid informeres skriftlig om dette av barnehagestyreren.

Når det ikke hindrer den daglige driften av barnehagen, kan barnehagens lokaler brukes til andre møte- og aktivitetstilbud. Menighetens styre står ansvarlig for utleie og bruk.

§ 12 Opptak av barn
Bøle Misjonskirkes barnehage er med i Skien kommunes samordnende opptak, dvs at alle søknader nå skal registreres på www.skien.kommune.no/barnehageplass. Barnehagen følger vanlige regler etter barnehageloven, i tillegg til at barnehagens egne vedtekter gjelder.

Bøle Misjonskirkes barnehage har også inngått en samarbeidsavtale med kommunen. Avtalen skal være med på å likebehandle kommunale og private barnehager. Den skal også bidra til at barn i barnehage gis mest mulig lik og grunnleggende rammevilkår og gir barn og foreldre/foresatte et trygt og godt tilbud.

Barn til medlemmer i Bøle Misjonskirkes menighet har fortrinnsrett. Medlemskap i menigheten gir ingen garanti for barnehageplass, som tildeles av eierstyret i henhold til gjeldene retningslinjer fastsatt av menighetens årsmøte. Videre er barnehagen åpen for barn fra null og fram til skolestart.

Opptakskrets
Barn bosatt i Skien, Porsgrunn og Siljan kommune kan søke plass i Bøle Misjonskirkes barnehage.

Dersom det er mulig, skal barnehagen ha en hensiktsmessig alderssammensetning.

Opptakskriterier:

- Barn med nedsatt funksjonsevne ( med sakkyndig vurdering)
- Barn med vedtak etter lov om barneverntjenester § 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd
- Ved opptak følges ansiennitetsprinsippet, egnet etter foreldrenes medlemskap i menigheten (innmelding). Prioritering av menighetens medlemmer gjelder bare for primærsøkere.
- Søsken av barn som har plass i barnehagen på har fortrinnsrett.
- Står flere søkere likt etter denne prioriteringen, skal det foretas loddtrekning.
- Tilknytning til nærmiljøet. Med nærmiljø menes her Buer skolekrets, Bølehøgda skolekrets og Bratsbergkleiva skolekrets.
- Dersom barn slutter i løper av barnehageåret, skal barn med reduserte plasser få tilbud om økning.

Barn som har fått plass i barnehagen beholder den fram til skolestart.

§ 13 Oppsigelse av plass
Oppsigelse skal skje skriftlig og med tre måneders varsel. Det er ikke anledning til å slutte mellom 1. april og 1. august med mindre et nytt barn kan overta plassen umiddelbart.

§ 14 Tap av plass
Foreldre som overtrer vedtektene eller lovlig fattet- eller styrevedtak, skal første gang gis en skriftlig advarsel. Ved gjentatte overtredelser, eller hvis overtredelsen er særlig grov, kan eier (menighetens styre) si opp plassen.

To måneder utestående betaling fører til tap av plass.

§ 15 Helsetilsyn
Avdelingsleder kan avgjøre om barn pga. sykdom bør holdes borte fra barnehagen av hensyn til barnet selv eller av hensyn til andre barn. Hvis et barn blir syk i barnehagen, skal barnets foreldre/foresatte kontaktes.

§ 16 Depositum
Depositumet for en barnehageplass skal være lik en månedsbetaling.

§ 17 Dugnadsarbeid
Styret kan innenfor retningslinjer trukket opp av menigheten pålegge foreldrene å delta i praktisk arbeid i barnehagen. Dersom dette ikke er mulig, kan dugnadsarbeid kompenseres etter gjeldene satser fastsatt av styre.

§ 18 Voldgift
Tvist om tolkningen av vedtekter, avtaler mv. skal først søkes løst minnelig gjennom forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram, kan hver av partene forlange tvisten avgjort ved voldgift etter tvistemålslovens egler.

<>
MTOTFLS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Neste fem


Misjonskirken er tilknyttet